TẶNG BÒ SINH SẢN CHO HỘ KHÓ KHẶN TẠI XÃ TÂN DÂN, KHOÁI CHÂU, HƯNG YÊN

12/10/2020 ||

Đồng hành cũng quỹ tấm lòng Việt đài TH Việt Nam suốt nhiều năm qua. Chương trình tặng bò sinh sản cho các hộ nghèo tại các tỉnh trên cả nước của công ty Hanvet vẫn được duy trì trước tình hình dịch Covid 19 ảnh hưởng lớn tới tình hình kinh doanh của công ty. Đây là lần thứ 2 Công ty tới trao bò sinh sản cho các hộ nghèo tại xã Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên

Thông tin khác

TOP